01/01/2024-31/12/2026 TARİHLERİ ARASI 36 AY SÜRELİ 3 ADET SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ (YAKIT HARİÇ)

Yayınlama: 19.09.2023 00:01
A+
A-
01/01/2024-31/12/2026 TARİHLERİ ARASI 36 AY SÜRELİ 3 ADET SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ (YAKIT HARİÇ)
ÇORUM ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

01/01/2024-31/12/2026 TARİHLERİ ARASI 36 AY SÜRELİ 3 ADET SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ (YAKIT HARİÇ) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/959817

 

1-İdarenin
a) Adı : ÇORUM ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Mimar Sinan Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:4 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarası : 3642138339 – 3642241145
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı :
01/01/2024-31/12/2026 TARİHLERİ ARASI 36 AY SÜRELİ 3 ADET SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ (YAKIT HARİÇ)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 36 Ay Süreli (01.01.2024 – 31.12.2026 tarihleri arası) 3 adet Sürücülü Binek Aracı Kiralama Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : MİMAR SİNAN MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:4 MERKEZ/ÇORUM
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2026
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.10.2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonu (4.Kat)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:
İstekliler tarafından teklif edilecek araç bilgilerinin; Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesine uygun olarak, Yeterlik Bilgileri Tablosunun Teklif Edilen Araç Bilgileri bölümünde aşağıdaki şekilde beyan edilmesi zorunludur.
Model Yılı:
Marka:
Araç Tipi:
Araç Kodu:
2023 Yılı Eylül Ayı Kasko Bedeli:
İsteklilerce teklif edilen aylık kiralama bedellerinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan araç kasko değerinin (EYLÜL 2023 ayı) %2’sinin üzerinde olması halinde söz konusu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya Özel Sektörde Yapılmış Sürücülü veya Sürücüsüz Hizmet Aracı Kiralama İşi (Personel Servisi ve Okul Servisi Taşımacılığı Hariç) Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr

BASIN NO:  ILN01893504

#ilangovtr
Basın No ILN01893504