ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yayınlama: 21.08.2023 00:01
A+
A-
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Çepni Mahallesi, 349 ada, 66 numaralı parselde bulunan;

SIRA NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO ALANI( m² ) 1 YILLIK KİRA BEDELİ                             (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) NOT
1 26 141 m² 65.000,00-TL 2.000,00-TL 4. Maddenin M, N bendi ile 23. ve 24.Madde şartı aranacaktır.
 

işyeri bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.
Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.
İhale Tarihi ve Yeri: 29.08.2023 Salı günü saat: 14.30’da Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus cüzdanı fotokopisi B- Kanuni İkametgâh Belgesi C- Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi, iletişim numarasının ve ikinci bir iletişim numarasının bildirilmesi, D- Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, E- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) F- Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz, G- Geçici teminatlarını yatırıldığına ilişkin makbuz H- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.), İ- İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri J- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) K- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. L- Sabıka kaydı (gerçek kişiler için) tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyet Savcılığından alınmış iyi hal kağıtları (sabıkasızlık belgesi), M- Kargo taşımacılığı işi için ihaleye katılacak olanlar bağlı bulunduğu ilgili resmi kurumdan alacağı “kargo taşımacılığı” işi yaptığına dair belge getirmeleri halinde öncelik sağlanacaktır. N-İşyerlerinde Bakırcılık ve Kalaycılık faaliyeti göstermek isteyen istekliler, bağlı bulunduğu Oda Başkanlığından Kalaycı ve/veya Bakırcı işi yaptığına dair belge. O-İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim edilen tüm evrakları tek tek imzalayarak teslim etmeleri şarttır, Keyfiyet ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01878847

#ilangovtr
Basın No ILN01878847