ENERJİ NAKİL HATTI VE TRAFO MERKEZİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Yayınlama: 01.04.2024 00:01
A+
A-
ENERJİ NAKİL HATTI VE TRAFO MERKEZİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 73 (Çorum) Şube Şefliği Plent Tesislerinin ENH Hattı Ve OG Trafosunun Temini,Nakli ve Hizmete Alınması Yapımı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/398846

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Esenevler Mahallesi Alaçam Caddesi No:48 55200 ATAKUM/SAMSUN
c) Telefon ve faks numarası : 3623118000 – 3623118012
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Karayolları 73 (Çorum) Şube Şefliği Plent Tesislerinin ENH Hattı Ve OG Trafosunun Temini,Nakli ve Hizmete Alınması Yapımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 11.4/006 36 KV VHD 35 (20 mm/kV) NORMAL TİP HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ 12 Adet, 11.6/001 K1 TİPİ HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRÜ (NORMAL TİP) 12 Adet, ……. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 73. (Çorum) Şube Şefliği Plent Tesisleri
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.04.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Resmi Gazetede 11.06.2011 tarih ve 27961 sayı ile yayınlanan yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş grupları tebliğinde yer alan “(D)/III GRUP: Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri” benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
36 KV VHD 35 (20 mm/kV) NORMAL TİP HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ 0,2054% 0,3082% 0,13
K1 TİPİ HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRÜ (NORMAL TİP) 0,0845% 0,1268% 0,05
TEK GERGİ TERTİBATI : SWALLOW – 3/0 0,1502% 0,2253% 0,09
ÇİFT GERGİ TERTİBATI : SWALLOW – 3/0 0,3171% 0,4756% 0,2
36 KV İZOLE ELDİVEN 0,041% 0,0615% 0,02
36 KV İZOLE HALI 0,0149% 0,0223% 0,01
36 KV İZOLE SEHPA 0,0196% 0,0294% 0,01
36 KV İZOLE MANEVRA ÇUBUĞU 0,0183% 0,0275% 0,01
36 KV İZOLE PENS 0,0137% 0,0206% 0,01
36 KV 10 KA SİC PARAFUDR 0,1293% 0,1939% 0,08
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) 0,0918% 0,1377% 0,06
Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 0,0946% 0,1419% 0,06
36 KV, 630 A, 12.5 KA HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR 0,6677% 1,0015% 0,42
36 KV, 2-20 A, L=635 mm. O= 45 mm. O.G. SİGORTA PATRONLARI 0,0334% 0,0501% 0,02
36 kV., 630 A., 16 kA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ 2,9681% 4,4522% 1,85
36 kV, 200 A, 16 kA TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRELERİ (SİGORTALI YÜK AYIRICILI) 3,2584% 4,8876% 2,04
36 kV., 630 A., 16 kA AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRELERİ 5,5686% 8,3529% 3,48
PB-1 PREFABRİK BETON TRAFO KÖŞKLERİ 36 KV 9,0265% 13,5397% 5,64
24 V 26 AH BAKIMSIZ AKÜ – REDRESÖR GRUBU 0,4537% 0,6805% 0,28
ALÜMİNYUM TEHLİKE LEVHASI, YENİ ŞARTNAMEYE UYGUN 0,0054% 0,0081% 0,01
DAİRE KESİTLİ İÇİ DOLU BAKIR BARA, ø 8 mm, 0.45 Kg/m 0,1384% 0,2076% 0,09
2 Mt., GALVANİZLİ 65×65×7 LİK KÖŞEBENT, 5 mt. GAL. ÖR. ÇELİK TEL VE BUNLARIN GÖMÜLMESİ 0,043% 0,0646% 0,03
GALVANİZLİ ÖRGÜLÜ ÇELİK TEL VE GÖMÜLMESİ 0,0491% 0,0737% 0,03
630 KVA, 33/0.4-0.231 kV (28.5 -34.5) kV BAKIR SARGILI HERMETİK YAĞLI TİP TRANSFORMATÖRLER 12,9544% 19,4316% 8,1
1×70ş/16 mm²,20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE YERALTISUYU DOL.TOPRAK KANAL İÇİN KABLO (toprak kanala birden fazla O.G. Kablosu döşenmesi veya A.G. Kablosu yanına O.G. kablosu döşenmesi durumunda) 1,647% 2,4704% 1,03
1×95ş/16 mm²,20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE YERALTISUYU DOL.TOPRAK KANAL İÇİN KABLO (toprak kanala birden fazla O.G. Kablosu döşenmesi veya A.G. Kablosu yanına O.G. kablosu döşenmesi durumunda) 1,9247% 2,887% 1,2
1×70s/16 mm², 20.3/35 KV DAH.TİP BÜZÜŞMELİ YE3SV(2XSY),YE3SSV(2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI 0,1729% 0,2593% 0,11
1×95s/16 mm², 20.3/35 KV DAH.TİP BÜZÜŞMELİ YE3SV(2XSY),YE3SSV(2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI 0,1772% 0,2659% 0,11
1×70s/16 mm², 20.3/35 KV HAR.TİP BÜZÜŞMELİ YE3SV(2XSY),YE3SSV(2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI 0,0964% 0,1446% 0,06
1×95s/16 mm², 20.3/35 KV HAR.TİP BÜZÜŞMELİ YE3SV(2XSY),YE3SSV(2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI 0,0992% 0,1488% 0,06
1 X 70 s / 16 mm^2 20.3/35 KV AYRILABİLEN, EKRANLANMIŞ TİP YE3SV (2XSY), YE3SSV (2XSEYFGbY) 0,3629% 0,5444% 0,23
1 X 95 s / 16 mm^2 20.3/35 KV AYRILABİLEN, EKRANLANMIŞ TİP YE3SV (2XSY), YE3SSV (2XSEYFGbY) 0,3633% 0,545% 0,23
HARMAN TUĞLASI (Yer altına döşenmesi) 0,4184% 0,6276% 0,26
Sac pano 900 mm. (TS EN 61439-1/2) 1,2499% 1,8748% 0,78
16 a.’e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) 0,0168% 0,0251% 0,01
Üç fazlı anahtarlı 16 a.’e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) 0,0644% 0,0965% 0,04
Üç fazlı 25 A’e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3 kA) 0,0644% 0,0966% 0,04
Üç fazlı anahtarlı 40 a.’e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) 0,0751% 0,1127% 0,05
Üç fazlı anahtarlı 63 a.’e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) 0,0237% 0,0355% 0,01
3 x 100 A’e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 0,1706% 0,2559% 0,11
3 x 125 A’e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 0,073% 0,1095% 0,04
3 x 160 A’e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 0,0753% 0,1129% 0,05
3 x 200 A’e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 0,1853% 0,2779% 0,12
3 x 300 A.e kadar (Trifaze) Icu:35 kA, I1:(0,8-1)In 0,2953% 0,4429% 0,18
3 x 500 A’e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, 0,3079% 0,4619% 0,19
3 x 630 A’e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, 0,3588% 0,5382% 0,22
B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350µs), üç faz, nötr-toprak, ilave kontak çıkışlı 0,3087% 0,4631% 0,19
Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*16 a. 0,0553% 0,0829% 0,03
Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*25 a. 0,1051% 0,1576% 0,07
Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*40 a. 0,0761% 0,1141% 0,05
Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*63 a. 0,1199% 0,1799% 0,07
Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları 3,0841% 4,6262% 1,93
Reaktif güç kontrol rölesi en az 12 kademeli 0,1305% 0,1957% 0,08
Deşarj ünitesi 0,2464% 0,3696% 0,15
Akım ölçü trafosu 501 – 2000/5 a. 0,1125% 0,1688% 0,07
Enerji analizörü (TS IEC 61554’e uygun) 0,1375% 0,2063% 0,09
1×185 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,4945% 0,7417% 0,31
3×185 + 95 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 23,657% 35,4856% 14,79
Halogenfree kablo ile güvenlik hattı normal sorti 0,0175% 0,0263% 0,01
Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. 0,0103% 0,0155% 0,01
Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel 0,1439% 0,2159% 0,09
Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır 0,1869% 0,2804% 0,12
Termokaynak eki 32 gr.kaynak tozuna kadar 0,0756% 0,1134% 0,05
ŞEHİR İÇİ A.G. VE O.G. MÜŞTEREK ŞEBEKE DİREKLERİ (GALV.CİVATALI VE GALV.DEMİR DİREK) 4,8078% 7,2117% 3
ŞEHİRİÇİ A.G. VE O.G. MÜŞTEREK ŞEB.DİREK.İÇİN PARÇALI KAYNAK.GALVAN.DEMİR DİREK TRAVERS VE KONSOLLAR 0,3796% 0,5694% 0,24
2 MM’LİK GALVANİZLİ SAC TAVA VEYA RAFLARI 0,0612% 0,0917% 0,04
SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) ÇELİK ALÜMİNYUM İLETKENLER 0,6021% 0,9031% 0,38
ELEKTRİK KABLOSU İKAZ ŞERİDİ 0,1196% 0,1794% 0,07
O.G ENERJİ BESLEMESİ PROJESİ HAZIRLANMASI 0,4983% 0,7475% 0,31

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

– 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete’de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” hükmüne göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.

 

#ilangovtr
Basın No ILN02011483