EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇİN 24 AYLIK EV HEMODİYALİZİ HİZMET ALIMI

Yayınlama: 15.05.2024 00:01
A+
A-
EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇİN 24 AYLIK EV HEMODİYALİZİ HİZMET ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İçin 24 Aylık Ev Hemodiyalizi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/590892

 

1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No:3 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarası : 3642195500 – 3642195529
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İçin 24 Aylık Ev Hemodiyalizi Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İçin 24 Aylık Ev Hemodiyalizi Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ÇORUM
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 30.09.2024, işin bitiş tarihi 29.09.2026
d) İşe başlama tarihi : 30.09.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.06.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı İhale Salonu (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok No:3 ÇORUM)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Ev Hemodiyalizi Uygulama İzni Bu hizmeti verecek olan istekliler 18 Haziran 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik ve 11 Mart 2013 tarihinde yayımlanan Ev Hemodiyalizi Genelgesi hükümleri çerçevesinde “Ev Hemodiyalizi Uygulama İzni” ni elektronik ortamda e-teklifleri ile birlikte Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
UBB/UTS Hizmet Kapsamında kullanılacak cihaz ve ürünlerin TİTUBB/ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB veya ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler, TİTUBB veya ÜTS sisteminde kayıtlı olduğuna dair bilgileri, yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
KAPSAM DIŞI BEYANI UBB/ÜTS kapsam dışı olan ürünler için firma kapsam dışı olduğunu yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
TİTUBB/UTS Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB veya ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler, TİTUBB veya ÜTS sisteminde kayıtlı olduğuna dair bilgileri, yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar (fiziki yada CD/taşınabilir bellek vb.) veya bu bilgileri içeren listeleri, (Ürünlere ve İsteklilere ait ) beyan edilen evrakların istenilmesi aşamasında İdareye sunacaklardır. Tek ortağın sunması yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya Özel Hastanelere yapılan tek bir sözleşmeye dayalı yapılmış hemodiyaliz hizmeti ile ilgili hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr
Basın No ILN02030458