İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Yayınlama: 01.04.2024 00:01
A+
A-
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ÇORUM İSM BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ 24 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/416876
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No:3 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarası : 3642195500 – 3642195529
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ÇORUM İSM BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ 24 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : ÇORUM İSM BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ 24 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : SUNGURLU DEVLET HASTANESİ İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ KARGI DEVLET HASTANESİ ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MECİTÖZÜ DEVLET HASTANESİ ÇORUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BAYAT DEVLET HASTANESİ İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ OSMANCIK DEVLET HASTANESİ EROL OLÇOK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ALACA DEVLET HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi : 1-Sözleşmenin imzalanmasına mütakip işe başlanacaktır. Sözleşmenin süresi 365 takvim günüdür. 60 günlük (2 aylık ) stoklarda yapılan talepler doğrultusunda teslimat yapılacaktır. İş bitirme tarihi 23.05.2025 dir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına mütakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.04.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ): Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı İhale Salonu (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok No :3 ÇORUM)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İsteklilerin ÜTS kaydı olmalıdır. İsteklilerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması durumunda ise alımı yapılacak cihazlar /kitler /ürünler ÜTS’ de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve bunları teyit eden belgeler yeterlilik tablosunda belirtilmeli , ihale sonrası istenildiği taktirde ihale dosyasında sunulmalıdır. İstekli imalatçı veya ithalatçı firma ise ulusal bilgi bankası firma numarasını, istekli bayii ise ulusal bilgi bankası bayii numarasını yeterlilik tablosunda sunmak zorundadır.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların/kitlerin/ürünlerin ÜTS’ de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.
Teklif edilen cihazların/kitlerin/ürünlerin ÜTS’ de kaydı gerekmiyorsa, imalatçı/ithalatçı firma tarafından ÜTS kapsamında olmadığına dair imzalı olarak verilmiş olan belgeyi ihale sonrası istenildiği taktirde sunmalıdır. Bununla birlikte imalatçı/ithalatçı olduğunu gösterir belgede sunması gerekmektedir.
Ayrıca, Teklif edilen ürünlere ait ÜTS tarafından onaylanmış ürün (Barkod) numarası ve marka adı da yeterlilik tablosunda sunulmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1- Numuneler ihale sonrası belirtilecek hastanelerin eczane birimlerine teslim edilecektir. Bu konu ile ilgili firmalara yazılı olarak veya EKAP üzerinden bildirim yapılacaktır. Numuneler ihale listesinde belirtilen malzemeler ile birebir aynı numune olarak getirilecektir. Numunesi ile birebir aynı olmayan ürünler kabul edilmeyecektir. İhale sonrasında talep edildiği halde numune getirmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
2-Numunelerin üzerinde sıra no, marka, model firma isim ve  iletişim bilgileri mutlaka yazılı olacaktır. Numuneler kapalı poşet veya kutularda teslim edilecektir.
3-Numunelerin değerlendirilmesi sırasında numunelerin zarar görmesi durumunda yüklenici herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr
Basın No ILN02011699