KARGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İTHAL PORTAKAL CİNSİ KALORİFER KÖMÜRÜ ALIMI(KURU BAZDA 7200 KCAL/KG (+-200) 100 TON KÖMÜR ALIMI

Yayınlama: 07.09.2023 00:01
A+
A-
KARGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İTHAL PORTAKAL CİNSİ KALORİFER KÖMÜRÜ ALIMI(KURU BAZDA 7200 KCAL/KG (+-200) 100 TON KÖMÜR ALIMI

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü İthal Portakal Cinsi Kalorifer Kömürü Alımı(Kuru Bazda 7200 Kcal/kg (+-200) 100 Ton Kömür Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/913706

 

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KARGI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Mihrihatun Mahallesi Hastane Caddesi 74 19900 KARGI/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarası : 3646512011 – 3646512205
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kargı Orman İşletme Müdürlüğü İthal Portakal Cinsi Kalorifer Kömürü Alımı(Kuru Bazda 7200 Kcal/kg (+-200) 100 Ton Kömür Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 100 Ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kargı Orman İşletme Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : Malın tamamı yirmi gün içerisinde Kargı Orman İşletme Müdürlüğüne gelmiş olup, belirlenen muayene ve kabul komisyonu tarafından teslim alınacaktır
d) İşe başlama tarihi : 10

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.09.2023 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kargı Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a- Katı yaktı izin belgesi
b- İthalatçı firmanın bayisi veya yetkili satıcısı olduğuna dair belge 
c- Bağlı bulunduğu İl Çevre Orman Müdürlüğünden alınmış Kömür Satış İzin Belgesi
d- Noter tasdikli analiz raporu istenecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01886945

#ilangovtr
Basın No ILN01886945