OSMANCIK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

Yayınlama: 05.02.2024 00:01
A+
A-
OSMANCIK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

770 Litrelik sıcak daldırma galvanizli, elektrostatik fırın boyalı metal katı atık çöp konteyneri ile Çöp Sepeti Mal Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN       :2024/127074
1-İdarenin
a) Adı   :OSMANCIK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:GÜNEY MAH. ÇORUM CAD. 2 19500 OSMANCIK/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarası:3646114323 – 3646114323
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı   :770 Litrelik sıcak daldırma galvanizli, elektrostatik fırın boyalı metal katı atık çöp konteyneri ile Çöp Sepeti Mal Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:-150 adet, 770 Litrelik sıcak daldırma galvanizli, elektrostatik fırın boyalı metal katı atık çöp konteyneri -100 adet Çöp sepeti yedek iç kovası -200 Adet Dış mekân çöp kovası (ayak hariç) -75 Adet çöp kovası ayağı alım işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Belediyemiz hizmet kampüsüne teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi:Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan teslim takvimine göre sözleşme süresi olan 45 (kırkbeş) takvim günü içinde peyder pey veya tamamı teknik şartname hükümleri kapsamında mal teslimi yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi:sözleşmenin onayına müteakip
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  :22.02.2024 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Osmancık Belediye Başkanlığı İhale Toplantı Salonu Güney Mahallesi Çorum Caddesi No:2 19500 Osmancık/ÇORUM
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
 a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
d) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik etmelidir.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: 1-TS EN 12532, 2-TS EN 840-2, 3-TS EN ISO 1461
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr
Basın No ILN01977921