TAEKWONDO ELEKTRONİK SKOR SİSTEMİ

Yayınlama: 07.04.2023 00:01
A+
A-
TAEKWONDO ELEKTRONİK SKOR SİSTEMİ

ÇORUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Taekwondo Elektronik Skor Sistemi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2023/351698
1-İdarenin
a) Adı: ÇORUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: YAVRUTURNA MAHALLESİ GAZİ PAŞA SOKAK N0:66 19030 MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarası: 3642231020 – 3642231024
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:                https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı: Taekwondo Elektronik Skor Sistemi
b) Niteliği, türü ve miktarı: Taekwondo Elektronik Skor Sistemi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İl Müdürlüğü Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşme tarihinden itibaren işe başlanacaktır. İşin süresi 50 (Elli) gündür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşme tarihinden itibaren işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :25.04.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Garanti Süresi 2 (İki) yıl olup bu süre içerisinde yılda bir defaya  mahsus olmak üzere kontrollerini firma yapacaktır.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı: Garanti Taahhütnamesi
Açıklama: Yüklenici firma ihale dosyasında Sistemin Yetkili Türkiye distribütörünce imzalanmış Garanti taahhütnamesini verecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 BASIN NO: 1809011

#ilangovtr
Basın No